Wirangrong

Aduh abdi wirang teuing,
ku batur pada marelong,
kedah nagen bae nangtung,
teu kenging obah saeutik,
sasat didamel tongtonan,
wiwirang di kolong catang

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

Advertisements