Beluk, Nungguan Nu Tas Ngajuru

Kamari, dina postingan anu anyar kaliwat kuring nyaritakeun “ngagebrag” orok anu karek pisan dilahirkeun. Ceuk indung kuring jeung ceuk kolot-kolot harita cenah ngarah budakna teu rerenjagan, teu ngajentul teu puguh, ulah teunggar kalongeun, binekas, aktif, sagala bisa, jeung sehat salalawasna. Kitu cenah duka ari bener henteuna mah. Meureun mun ayeuna mah mending divaksinasi, dipariksa dokter ngarah ari panas teu step, omat-omat ulah nepika autis, lamun rada beda kalakuan atawa dina aktifitasna rada beda jeung nu sejen nu saumur, pasti gancang dibawa ka psikolog anak.

Keur kuring budak, asa loba pisan anu ngalahirkeun, loba nu ngajuru boh ua atawa bibi, oge geus lir lanceuk mah, samalah indung kuring ngalahirkeun adi kuring anu bungsu. Ari dipikir-pikir atuda dulur-dulur naha lanceuk, bibi, oge ua, keur ngarora keneh keur waktuna anu produktif pisan, masa subur keur nyitak anak. Katurug-turug can aya program KB, anu ka beh dieunakeun eta KB teh diwajibkeun komo ka pagawe nagri mah. Jadi teu aneh harita mah lamun anu baroga anak welasan teh.

Lamun kuring diajak ku indung ngalongok anu ngajuru, sok daek wae  sanajan jauh ti lembur oge, aya nu di Gereba, di Bangbayang, di Cieurih, di Cilongok, atawa di Munjul, teuing kumaha tetenjoan kuring mah di nu ngajuru teh bet siga di nu hajat, Nya resep bae keur kuring mah kahiji loba dahareun, kaduana bisa ulin jeung dulur misan atawa dulur sabrayna waktu peuting komo mun caang bulan mah di buruan.

Tah, di lembur kuring keur ngareuah-reuah anu anyar boga orok, tatangga, geus lir nu disebut dulur mah, sok daratang nganjang ngalongok, teu lengoh datang teh rupa-rupa babawaanana, nu rada katalingakeun ku kuring loba anu mawa uras atawa leupeut jeung deungeuna goreng lauk, goreng tempe atawa oncom ditipungan, asa ngeunah bae karasana teh.

Ti mimiti poean gubrag orok ka alam dunya geus pakpikpek nu babantu sabisa-bisa, saaya-aya, nu teu bisa pura-pura bisa, geus lir anu bisa mah gancang prungna, nu teu aya diaya-ayakeun, aya anu ngabedahkeun balong, atawa meuncit hayam jago, jeun teuing diherengan ku nu bogana biasana mah cocooan lanceuk si orok.

Di tepas atawa di tengah imah, atuh mun hareurin di hareup di kamer tamu, ngampar samak, peutingna nyeungeut lampu patromaks, mani caang ngempray, anu biasa sapopoe kakalicesan oge da ku cempor minyak tanah tea, zaman harita atuh can aya lustrak listrik.

Ba’da sholat isya teh ti tajug da tuluy bae ngabring ka imah anu tas ngajuru, sihoreng simana horeng erek beluk tea. Ari beluk teh nyaeta nembangkeun pupuh make lagu buhun sorana dihaleuangkeun dialeu-aleu. Seni beluk kuduna mah dipaenkeun ku, biasana lalaki, 4 – 9 urang dipingpin ku juru ilo nyaeta minangka dalangna. Eta Si Juru Ilo atawa dalangna teh nu macakeun sairna dina wangun wawacan. Ari wawacan nyaeta hiji karya sastra Sunda anu wanguna nuturkeun pola pupuh. Jadi eta si wawacan teh nyaeta mangrupa carita anu didangdingkeun, ari pupuhna mah biasa bae saperti kinanti, asmarandana, sinom, dangdanggula, durma, jeung sajabana.

Balik deui ka imah anu boga orok tea sok kadangu galuntreng,

Ceuk Bi Omoh ti pawon: “Rek beluk wawacan naon ayeuna?”

Ceuk juru Ilo, kabeneran emang kuring Mang Sukarma: “Eta wae si kukut wawacan Panji Wulung”

“Jih, naha Panji Wulung deu Panji Wulung deui, kuring mah hayang lalakon Purnama Alam, rame cenah bejana” Cek Bi omoh

“Kapan buku wawacan Purnama Alam mah diinjeum ku Jang Guru Ewo aya nu ngajuru di Nangoh, kapilanceukna” jawab Mang Sukarma, “keun bae da loba barudak ngora anu can nyarahoeun, hayu atuh urang mimitian”.

Bari nulis ieu postingan kuring nyandingkeun buku Wawacan Rengganis, teu boga wawacan Panji Wulung mah. Geura ieu ku kuring rek ditulis padalisan ka hiji jeung kadalapan dina pupuh asmarandana:

1. Kasmaran kaula mudji, ka Gusti Adja wa djala, nu murah ka mahluk kabeh, djeung mudji utusanana, Kangdjeng Nabi Muhammad, nyaeta Nabi panutup, miwah mudji sahabatna.

8. Katjatur sahidji nagri, ngaran nagri Djamin-erak, radjana tilar kadaton, anu matak luluasan, tina bawaning tresna, sungkawa manah kalangkung, ku sabab pupus garwana.

Tah eta baris demi baris dibaca ku juru ilo, breng ditembalan ku pamaen (tungtungna mah saha bae nu bisa) diturutan saperti sakumaha nu diucapkeun ku juru Ilo, tapi bari dihaleuangkeun sakumaha judulna saperti conto di luhur mah pupuh asmarandana. Sakainget di lembur kuring mah teu dilaeu-laeu laguna teh, sigana teu aya nu bisaeun, tapi ari ngaran lagu-lagu pupuh mah arapaleun pisan.

Teu pati ngabandungan nepi ka jam sabarah eta beluk teh, atawa sabaraha peuting diayakeunnana. Tapi pikeun kuring mah asa ngarasa resep sabab ngabandungan dongengna, jeung deui eta loba susuguh…

Duka ti iraha eta tradisi beluk di imah nu anyar boga orork teh mimitina, sarua oge duka nepi ka iraha eta kabiasaan teh leungitna, da ayeuna mah dilembur kuring beunang dipastikeun geus teu aya, geus sirna bareng sigana jeung sirnana juru ilo jeung pamaena dipundut Ku Gustu Nu Murbeng Alam, ngan kari waasna wungkul…

Cag!

Advertisements

Datuk Meringgih Dan Trio Bimbo

Buku cerita Siti Nurbaya adalah buku lama karangan Marah Rusli seorang pengarang Pujangga Baru, buku ini banyak dibaca oleh kalangan tua muda. Bahkan hanya dengan menyebutkan zaman Siti Nurbaya saja orang sudah mengerti itu bahwa zaman dahulu zaman jodoh atau calon suami dipaksakan oleh orang tuanya.

Kemudian kalau tokoh Datuk Meringgih adalah tokoh kakek yang menginginkan Siti Nurbaya sedangkan Siti Nurbaya tidak Suka karena disamping sudah tua ia pun sudah punya kekasih bernama Syamsul Bahri. Aka tetapi Datuk Meringgih tidak mau menyerah untuk agar cita-citanya menyunting Siti Nurbaya terlaksana. Jadi tokoh Datuk Meringgih adalah tokoh yang paling dibenci.

Menurut orang, dalam mencari jodoh, antara pria dan wanita berbeda, wanita zaman sekarang dalam mencari jodoh paling rasional, paling masuk akal, terkadang rupa tidak menjadi utama. Wanita kalau memilih suami yang utama menjamin kehidupan masa depan sebutlah harus berada dan kelihatan menjanjikan, terus syukur  kalau berpendidikan alias pintar, berpangkat, terkenal, dan anak orang kaya. Beda dengan laki-laki mencari jodoh syaratnya katanya tak perlu kaya, tak perlu pintar, tak perlu berpendidikan dan tak perlu orang kaya satu saja syaratnya asal cantik. Tentu saja cantik itu, untungnya, relative, jadi semua wanita itu cantik menarik menurut pasangan yang mencintainya. Itulah sebabnya hampir selalu menemukan jodohnya.

Datuk Meringgih adalah sebutlah  seorang datuk yang kaya dan disegani terus cinta mati kepada Siti Nurbaya, menurut Bimbo  andai saja Datuk Meringgih hidup pada zaman modern akan mengantri berjuta Siti Nurbaya lain untuk meminta dipinangnya.

Kegigihan Datuk meringgih menggugah Grup Musik Bimbo yang dalam lirik lagunya sangat memuji Datuk Meringgih, inilah sebagian liriknya, meski maaf tidak lengkap:

Datuk Meringgih

Kau tebarkan bunga-bunga

Datuk Meringgih kau tebarkan cinta

Datuk Meringgih, andai hidup zaman modern

Berjuta-juta Siti Nurbaya menanti cinta

 Bimbo dalam memilih lirik nyanyiannya sering berguyon yang sering disertai dengan kritik sosial. Bagi orang Sunda itu tidak aneh karena itu bagian dari kebiasaan yang disebut “heureuy Bandung”. Yaitu guyon Bandung yang konon dengan kesopanan tapi kadang penuh makna.

Heureuy Bandung Dalam Lirik Lagu Mang Koko

Melanjutkan tulisan tentang “Heureuy (Humor) Bandung”, yakni banyak urang Bandung yang suka banyol, humor, lucu, atau jenaka. Beberapa pencipta lagu juga tak lupa menyelipkan kata atau kalimat yang bernada dagelan dalam liriknya. Salah satu dari mereka adalah Mang Koko, meskipun kebanyakan lagu seni suaranya diciptakan dengan keindahan bahasa, puitis, bahkan kadang romantik akan tetapi di beberapa lagu tetap menyelipkan heureuy Bandung.

Sedikit riwayat hidup mang Koko dengan nama lengkap H. Koko Koswara (1917 – 1985) lahir di Indihiang Tasikmalaya Jawa Barat. Pendidikan beliau HIS (1932), Mulo (1935). Pekerjaan Mang Koko terakhir tercatat sebagai Dosen luar biasa di ASTI. Beliau penerima penghargaan dari pemerintah berupa “Piagam Wijayakusumah” (1971)  sebagai Pembaharu dalam Bidang Seni Karawitan.

Salah satu lagu populer yang bernada humor adalah “Badminton”. Inilah lagu yang lengkap dari “Kantja Indihiang” Mang Koko. Bagi yang ingi mendengarkan lagunya klik di sini, selamat mendengarkan.

Liriknya seperti di bawah ini. Karena aku menulis kembali liriknya dari hasil mendengarkan lagu itu di youtube, ternyata ada kata yang kedengaran tidak jelas jadi terpaksa ditulis “tititk-titik” mungkin kelak bisa diisi oleh pembaca yang tahu. Bagi yang tidak mengerti bahasa Sunda sengaja diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan cetak tebal.

Lagu Sunda “BADMINTON” Kantja Indihiang – Mang KOKO

Kata pembuka: “Mang Endang, Mang Duleh, Mang Nandang, urang dobel meungpeung aya kok butut nya!” l Mang Endang, Mang Duleh, Mang Nandang, mari kita main dobel mungpung ada kok butut ya!”

Badminton di mana-mana l Badminton di mana-mana
Di kampung jeung di kota l Di kampung dan di kota
Badminton jeung suka-suka l Badminton dan suka-ria
Ngalipur manah brangta l Pelipur hati duka

Dismes bari ngajungkir l Dismesh sambil berjungkir
Dikap reket nyangigir l Dikap raketnya miring
Dilob apung-apungan l Dilob mengapung-apung
Bek hen ka beulah kenca l Bek hand kea rah kiri
Dismesh kana net nyangsang l Dismesh bersarang di net
Dikap bulu kok coplok l Dikap bulu kok copot
Dilob kaluar aut l Dilob keluar out
Lengpel leungeuna teh kekepehan l Lengpel tangannya dikibas-kibas

Ngulangkeun raket diatur l Mengayun raket diatur
Tingkahna maju mundur l Tingkahnya maju mundur
Latihan ngarih di dapur l Latihan nanak di dapur
Pareng ngagebug kasur l Juga pemukul kasur

Dismes bari ngajungkir I Dismesh sambil berjungkir
Dikap reket nyangigir I Dikap raketnya miring
Dilob apung-apungan l Dilob mengapung-apung
Bek hen ka beulah kenca l Bek hand kea rah kiri
Tangkop kana net nyangsang l Tangkop bersarang di net
Lengkop kahandapeun net l Lengkop kebawah net
Tengkop kana kenteng l Tengkop kena genting
Rangkok mun dismesh keuna tarang l Rangkok kalau dismesh kena dahi

Selingan kata: “Eh atuh ieu mah lain diadu, ngalatih bae ieu mah!” l “Eh itu bukan pertandingan, tapi ini hanya melatih!”

Badminton teh kaulinan l Badminton itu permainan
Nimbulkeun kasehatan l Nimbulkan badan sehat
……..  jeung pikiran l … dan pikiran
Guna keur pembangunan l Berguna buat pembangunan

Dismes bari ngajungkir I Dismesh sambil berjungkir
Dikap reket nyangigir I Dikap raketnya miring
Dilob apung-apungan l Dilob mengapung-apung
Bek hen ka beulah kenca l Bek hand kea rah kiri
Euweuh kok ku bulu entog l Tak punya kok pakai bulu entog
Reket panggebug kasur l Reket pemukul kasur
Tempat di kebon awi l Tempat di kebun bambu
Netna samping kebat tutumbuan l Netnya kain kebat disambung-sambung

Sumber:
– Kusnet (Komunitas Urang Sunda di Internet)
– Youtube

Lagu Sanjung Buat Bandung

Meskipun kini Kota Bandung sering dikeluhkan karena tidak sejuk lagi, boro-boro ada halimun di alun-alun, boro-boro bisa bersepeda di dalam kota, dan muacetnyaaaa minta ampun tidak week end juga tidak week day sami mawon.

Dahulu sebutlah tahun-tahun sebelum 70-an Bandung banyak disanjung oleh para pengunjung. Tidak hanya Bandung yang diugung, juga Priangan atau Parahyangan atau umumnya Tanah Sunda banyak dipuja karena keindahan, kesejukan, keramahan penduduknya, bahkan kecantikan mojangnya.

Bandung juga sering dipuja para penyajak umpamanya kumpulan puisi “Di Atas Viaduct” walau sarat dengan kritik tapi menunjukan perhatian dan sayangnya ke Kota Bandung, dan juga telah menginspirasi Ramadhan KH dengan kumpulan puisinya “Priangan Si Jelita”

Zaman kolonial Walanda, Bandung sudah mulai disanjung misalnya menurut Haryoto Kunto (1984) ada lirik lagu menyanjung Bandung

Bandung, O, wonderstad
Dat zegt toch iedereen
Een stad vol pracht en praal
Altijd even schoon en rein
Kortom, een plaats bij uitnemendheid
Bandung, heerlijke stad

Kira-kira  artinya

Kota Bandung nan jelita
Menarik hati siapa saja
Gemerlap menyala tiada tara
Resik apik menarik hati
Memang nyata indah lestari
Bandung kota nan asri

Adapun lirik lagu yang menyebut Bandung kita temukan pada judul lagu seumpama: Ole-Ole Bandung, Halo-Halo Bandung, Sapu Tangan Bandung Selatan, Bandung Selatan, kemudian lagu-lagu berbahasa Sunda: Ari Imut-Imut Bandung (Kalau Senyum-Senyum Bandung), Peuyeum Bandung (Tape Bandung).

Yang paling produktif adalah seniman pencipta lagu terkenal yaitu Mang Koko (1917 – 1985), beliau yang telah menciptakan lagu lebih dari 400 judul dan sebagian dari lagunya itu menyanjung Bandung dan umumnya Tanah Sunda. Bukan hanya lagunya yang selalu digandrungi oleh pencinta dan pendengarnya akan tetapi juga liriknya pun dipilih yang puitis dan untaian kalimat yang bisa membawa nikmat.

Inilah beberapa judul lagu ciptaan H. Koko Koswara yang bahkan sampai kini masih dihariringkeun (disenandungkan) orang Bandung. Judul lagu-lagu Bandung oleh Mang Koko:  Bandung, Kota Bandung, Pagunungan Bandung, Bulan Bandung Panineungan (Bulan Bandung Dalam Kenangan), Di Langit Bandung Bulan Keur Mayung (Di Langit Bandung Bulan Sedang Dipuncak), Jali-Jali Aransemen Bandung.

Lagu Ciptaan Mang Koko tentang tanah Sunda dan alam Priangan lainnya:  Angin Priangan, Tatar Sunda, Tanah Sunda, Padusunan Priangan (Pedusunan Priangan), Parahiangan, Pasundan Eksiganda, Sunda Sawawa (Sunda Dewasa)

Sewaktu tahun 50-an anak-anak SD sangat keterlaluan kalau yang merasa orang Sunda tidak bisa menyanyikan dan hapal lagu wajib, lagu Tanah Sunda seperti dibawah ini:

Tanah Sunda gemah ripah
Nu ngumbara suka betah
Urang Sunda sing toweksa
Nyangga darma anu nyata
Seuweu Pajajaran
Muga tong kasmaran
Sing tulaten jeung rumaksa
Miara pakaya
Memang sawajibna
Geten titen rumawat Tanah Pusaka

Cag!

Wirangrong

Aduh abdi wirang teuing,
ku batur pada marelong,
kedah nagen bae nangtung,
teu kenging obah saeutik,
sasat didamel tongtonan,
wiwirang di kolong catang

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

Maskumambang

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

  1. Hiji wengi abdi-abdi ting jarerit, Cikapundung caah, limpas kakeueum ku cai, leber nepi ka suhunan
  2. Ambu-ambu naha bet telenges teuing, teu aya rasrasan, abong ka sato nu laip, mecutan teh pupuasan
  3. Cing eureunan ulah sok merekpek teuing, da teu pisan mungpang, kana saparentah kusir, najan tos taya tanaga
  4. Eh ki silah kunaon bangun prihatin, cek sapi ka kuda, bet katenjona ku kuring, anjeun semu anu susah.

Pucung

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

  1. Moal aya nu bedas siga si jalu, mo aya tandingna, najan loba deui munding, moal aya anu sarua bedasna
  2. Unggal isuk sok dipake ngawuluku, ti barang  bray beurang, nepika mletek srangenge, getol pisan nang sababaraha kotak.