Halodo Panjang

Halodo entak-entakan, geus aya genep bulana hujan can turun bae. Jukut gararing, taneuh gahgar geus mangrupa lebu ngebul katebak angin. Hulu cai di Datarkemasan saat, garing teu kaluar cinyusu sakeclak-keclak acan. Ngan hulu cai ciburial di Cihonje anu masih ngocor teh perenahna di lebakeun kampung, sarerea urang lembur ngan ka dinja ngadon mandi, ngala cai keur nginum, atawa keur kaperluan di dapur sejenna teh. Cihonje mah tara ngalaman saat sanajan halodo sakumaha lilana oge. Eta kasaksian poho deui iraha-irahana mah, halodo
sataun nyampleng ciburial di Cihonje mah angger bae ngocor ngogolontor.

Ari geus halodo lila kitu teh nu tatanen mah wudu teu bisa pepelakan, boro-boro bisa melak sabangsa beubeutian utamana sampeu jeung boled di kebon, dalah disawah oge anu biasana ledok jeung lendo keur dipelakan pare oge kanjat ka bareulah taneuh sawah teh.

Harepan patani mah taya lian hayang geura cur hujan anu gede, hujan anu badag, kajeun teuing susukan ngagulidag caina, atawa cileuncang ngamalir ngembeng ka mamana, cai balong parinuh ku cai kanjatka aya nu leber lalimpad laukna. Kajeun teuing gelap dordar alam reueuk oge da datang hujan kahayang nyaeta hujan keur ngolah tatanen panyawahan tea.

Tapi geuning hujan teh teu datang bae, patani loba rumahuh. Eta mah geus jadi hiji kapastian lamun di desa kuring manggihan halodo panjang, bakal manggihan paila, paila teh jaman tigerat, langka kadaharan naha sampeu, boled, geus karuhan ari beas mah. Eta teh keur buruh tani nu teu boga tanah atawa sawah kacida beuratna, kumaha jeung kamana nyiarna dahareun keur eusi peujit, dalah keur nu boga tanah jeung sawah oge ngarasa taak, kapaksa dahar sangu dieutik-eutik, beas direumbeuy jeung jagong atawa dahar sangu ngan sakali, dahar sore mah ngan cukup ku sampeu bae.

Breg atuh hujan geura datang, naha teu karunya ka buruh tani, anu katalangsara lantaran halodo panjang, cur atuh hujan, cur atuh cai kahuripan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s