Pucung

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

  1. Moal aya nu bedas siga si jalu, mo aya tandingna, najan loba deui munding, moal aya anu sarua bedasna
  2. Unggal isuk sok dipake ngawuluku, ti barang  bray beurang, nepika mletek srangenge, getol pisan nang sababaraha kotak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s