Pangkur

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

  1. Ari ngaran tatapakan, di urang mah geus jadi tali paranti, dijieuna tina batu, barang teuas kacida, nagara ge boga tatapakan tangtu, nyaeta mangrupa desa, teuas enoy duka teuing
  2. Bancet dihakan ku oray, hayam leutik sambereun heulang dadali, beunteur ku hampal dicapluk, siraru parab lalay, manusa mah piraku rek kararitu, batur jenuk balarea, pangarti teh ulah leutik
  3. Senya nyaba ngalalana, ngitung lembur ngajajah milangan kori, henteu puguh nu dijugjug, balikan paman sadaya, nu ti mana tiluan semu rarusuh, lurah begal ngawalonan, aing ngaran Jayapati
  4. Cikeneh entas ngabegal, tujuh jalma taya nu ngari sahiji, mayitna tujuh patumpuk, ari maneh ayeuna, lamun maneh masih keneh hayang hirup, kadieukeun duit sia, ku aing moal dipeuncit
  5. Raden cengek rangga uyah, papatihna aria demang tarasi, gelut galungan jeung mutu, dina cowet anu leah, raden cengek batan meunang kalah bubuk, menta tulung ka bang saladah, dicoel habis beresih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s