Kinanti

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

 1. Raden ngantosan parahu, calikna dina kikisik, disangsarap dadaunan, daun bakung jeung badori, tamba kesel sasauran, nyarioskeun ajar tadi
 2. Mugi Gusti Maha Agung, anu sipat Rahman Rahim, pangjaringkeun anak kula, ngajaring tina balai, ka pun anak nu rek nyaba, maksadna pinanggih hasil
 3. Ari beurang ngagarantung, pinuh dina tangkal kai, disada kokoreakan, cik empek ku Mimi pikir, nu kitu naon ngarana, lolong lamun teu kapanggih
 4. Kentreung putri putri ninun, ninuna pa apik-apik, rubakna parubak-rubak, niron bangbitulu aji, anggoan sang Bratasena, anggoan dina keur jurit
 5. Prung tarung ngayonan pandung, taya pisan nu dihiding, hate musuh ngangkang ngambang, nenjo banteng buntang banting, balana dicacar bolang, diamuk dibabad pacing

Kinanti Bandung

 1. Bale Bandung asa suwung, pancaniti sepi jempling, pamengkang asa lalewang, reh gamparan dinten enjing, bade jengkar ka Sumedang, boa moal mulih deui.

Kinanti Macan Ucul

 1. Aya saung luhur gunung, paranti gusti ningali (2x), ningali nu moro uncal, uncal digiring ti pasir, pamatang paheula-heula, atra katingal ti pasir.

Kinanti Ceurik Rahwana

 1. Kahonjuk pangkon jeng Ibu, anu nuju senang galih, ieu abdi nu sangsara, mintonkeun serat sahiji, mugi ku ibu dimanah, kayaan jisim abdi
 2. Sanajan aya di Ibu, abdi henteu weleh risi, ngaraos isin ku emang, da sanes bapa pribadi, sok inggis cara ayeuna, dinyenyeri siang wengi

Kinanti Tanjung

 1. Dina iuh-iuh tanjung, dina sisi nagasari, dina kalakay salambar, Dewi Asri eukeur calik, ngantosan Den Mundinglaya, sumping ti jabaning langit,
 2. Jamban tinakdir Yang Agung, caina tamba panyakit, amal jariah kaula, bupati Galuh Ciamis, Aria Kusuma Diningrat, medali mas pajeng kuning

Kinanti Kidung

 1. Pun sampun ka sang rumuhun, ka batara ka batari, ka batara nu ngayuga, batari ka jisim abdi, dumumung dina kandungan, umadeg dina panggalih
 2. Ping pitu welas Agustus, sewu sanga ratus warsih, punjul papat puluh lima, gubrag bayi kang rinukmi, Indonesia merdeka, ku wawaran proklamasi
 3. Beunang nunggu windu-windu, beunang nganti warsi-warsi, beunang tapa bulan-bulan, beunang nyiram ku cisoca, ayeuna bukti ngajirim
 4. Masing-masing pada emut, Surabaya dibombardir, ku hianat si penjajah, siasatna Jendral Philips, ngabantu gerakan nica, rek ngajajah deui nagri.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s