Asmarandana

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

  1. Sim kuring hatur tingali, utusan ti kaanggangan, ditimbalan ku Sang Katong, nguningakeun Satiawan, babanteng ing danalaga, dugika takdir Yang Agung, kasambut di medan perang
  2. Aya hiji imah leutik, campego di sisi jalan, beurang peuting henteu petot, dijaga didama-dama, bagilir taya kendat, tapi lamun aya rusuh, lain kuring nu diraksa
  3. Kacarios Sastra Sastri, teu kinten bae layeutna, estu kawas jeung saderek, salamina rerentetan, tara pisan paanggang, teu jiga nu anyar tepung, rapih silih alap manah
  4. Kacatur isukna deui, masih rebun-rebun pisan, raong hayam kongkorongok, patembalan jeung baturna, estu matak kalelar, rame ricit sora manuk, tanda parantos bray-brayan.
  5. Asmarandana Bungbulang: Bungbulang dina kaleuwih, pacar sereh kaanginan, suuk melentung di kebon, akar pandan diruasan, bubuk piring pakauman ya pakauman, bendungan di pinggir situ, peusing saha dipanjara.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s