Dangdanggula

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, oleh: H. Iding Suwardi

  1. Laut kidul kabeh katingali, ngembat paul cara dina gambar, ana ret ka tebeh kaler, Batawi nu ngarunggunuk, lautna mah teu katingali, katembong lebah-lebahna, semu-semu biru, ana ret ka tebeh wetan, Gunung Gede siga nu ngajakan balik, meh bae kapiuhan.
  2. Mega beureum bijilna geus burit, ngalanglayung panas pipikiran, cikur jangkung jahe koneng, naha teu palay patepung, sim abdi mah ngabeunying leutik, ari ras cimataan, gedong tengah laut, ulang kapalang nya bela, paripaos gunting pameulahan gambir, kacipta sapapaosna.
  3. Kembang cau jantung ati kuring, tungtung heurap jungjunan pun engkang, welang situ buah hate, kulah jero timbang umur, sumur deet ulah bon diri, mute beureum najan nyawa, sumangga kahatur, kalakay daun kalapa, yasa temen ngabimbangkeun hate kuring, tobas menak sing welas.
  4. Sampan gede kapalang geus jangji, munding belang sapi saur agan, cai kimpel estu sae, hapur jawa panuju, untun tipung laksana diri, petis cina capena, imah hawu lipur, lapis kaca rasa engkang, kutu simbut tumarima lahir batin, wadah obat geus punah.
  5. Gunung karang dicipta keur ceurik, renghak renghik jiga dumareuda, dadalan rek gering hate, tetela pisan kitu, turug-turug sirna nunaning, nguninga matak laksana, sataun mo lipur, purwa nu jadi lantaran, rarabi teh ngahudangkeun nyeri pikir, tara pisan mawa bungah.
  6. Kota Garut henteu pati sidik, henteu atra dumeh kahalangan, karimbunan ku kakayon, beh wetan semu ngidul, Gunung Gede mani ngajegir, nu katelah Cikuray, ciciren Garut, tempat jadi pangirutan, matak betah matak resep ka nu cicing, ka sakur nu ngumbara.
  7. Dangdanggula pikeun murangkalih, bayar hutang ka ibu ramana, dumeh maneh matak hese, lamun seja rek naur, nyaeta ku pangabakti, ati anu sabenerna, nurut ka piwuruk, ulah mungpang ka papatah, lampah maneh ulah tinggal ti paidin, najan leumpang salengkah.
  8. Tetenjoan sing sarwa raresmi, pilemburan jeung pasawahan, eces ebreh tembong kabeh, lembur pating garumpluk, gunung-gunung jeung pasir-pasir, parentul narembongan, sawareh ngalamuk, kahalangan mega bodas, najan kitu teu matak ngurangan sari, teu matak suda endah.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s