Mapag Lebaran, Ngalabur Masigit

Ciamis kaler dina mangsa taun 50-an..

Sataun sakali, sajero bulan Puasa biasana mah unggal bulan Ramadhon katompernakeun masigit di lembur osok dipiara didangdanan, sasarina mah ngalabur lalangit jeung dingdingna. Ari dipigawena ku pamuda jeung barudak, beayana mah biasa bae saayana sasari tina sambung sarungsum tinu baralik usaha ti kota.

Ari jajamanan harita kapan sagala walurat di lembur kuring teh, masigit kampung estuning lalangit jeung dindingna tina bilik awi. Disebutna teh bangunan duduk jandela, jadi nu ditembok teh ngan saukur ti mimiti jandela nepika lante, ari ti jandela ka luhur mah nyaeta cukup ku bilik tea. Ari lantena mah lumayan ditembok dipelester ku adukan make semen.

Tah eta teh saperti geus disebutkeun sataun sakali sok dilabur, labur na tea atuh tina apu gamping ditinyuh ku cai. Minangka koas keur ngalaburna tina geugeusan pare anu geus dirorod ditutu, tuluy dirarapih nepika siga koas gede tur jebrag. Ngalabur dingding mah kaasup gampang diulas oles ku barudak sahayuna oge beres. Ngan eta nu rada hese teh ngalabur lalangit, komo mun ninyuh apu gampingna encer teuing. Ngalabur di luhur tea atuh cai apu kalah mapay koas jebrag mapay kana leungeun parat kana kelek. Teu wudu bae enggeusna rada panas sa awak-awak. Geus lir lante masigit mah ucrat acret ku cai apu bodas, kapaksa tah kudu nyebor lante mangkaning ngala caina kaitung jauh.

Waktuna peuting rek sholat isya jeung taraweh, karek katempoeun ku kolot-kolot lembur.

“Jih (teu leungit-leungit kecap “jih”!) naha ieu teh asa cararaang, horeng barudak tas ngalabur?’

“Muhun atuh Mang Ja’i, minangkana mah tas “kerja bakti” pamuda jeung dibantuan bebenjit teh” tembal Suha ngomongna rada lemes ka nu osok ngawurukan ngaji mah.

“Jih, naha ieu paimbaran samakna baseuh kieu?” Ceuk Mang Wirdi waktu rek ngimaman sholat isya. Sigana bae si samak paimbaran teh disingkabkeun ku Ki Imam.

“Lailahaileloh, barudak! ieu teh can diberesihan? apu baseuh keneh diamparan samak keur imam” Omong Mang Wirdi muncereng ka Surdi kokolot pamuda.

Nu dipuncerengan muncereng deui ka Suha bari pok: “Jih nyaneh mah digawe teh teu baleg, sugan teh bener tadi nguyek bae lebah dinya teh?”

“Teu kaburu kang eta da dititah nyusulan paraji ka Kartabiasa, ari pek Ema parajina keur ngored ka kebon” tembal Suha,  “Jadi kuring nyusulan teh ka Cieurih jauh”

“Na saha nu rek ngajuru?” ceuk Surdi siga nanyakeun ucing rek ngajuru

“Ceu..” Teu anggeus nuluykeun ngomong Si Suha teh, da kapegat kunu qomat rek sholat isya

“Allahu akbar Allahu akbar…”  muazin teu sirikna ngagorowok, bari keuheuleun atuda enya di masjid kalah nguruskeun anu nyusulan paraji.

Peuting eta imam diukna ngageser ka beh tukang teu di paimbaran siga sasari, kuriak ari atahiat ngadiukan samak pinuh ku cai apu.

Advertisements

2 thoughts on “Mapag Lebaran, Ngalabur Masigit

  1. Katineung kana lebaran mah moal aya ngan dina mangsa keur budak. Nuhun tos rurumpaheun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s