Taraweh Munggaran di Lembur

Taun 50-an di Ciamis kaler..

Maleman puasa munggaran ti sholat magrib keneh geus rempeg, masjid leutik munggah ka asa heurin, barudak nu sasari mah osok panghareupna ayeuna kaseredkeun ka tukang ka emper masjid. Barudak mah biasa kalah resep sabab ngadeukeutan bedug jeung kohkol, malah sok ngahajakeun solat murukukung handapeun bedug. Panakolna sok disumputkeun ku mang Wirdi. Eta da sok aya budak leyer, nakol bedug lain wayah, keur solat khusu-khusu, beledag nakol bedug. Manehna mah ngabecir bari cicirihilan. Ba’da aweh salam, kolot ting gerendeng.

“Jiiih ari bebenjit, kanjat ka ngagebeg keur khusu pisan sholat”.
Dipolototan Mang Omon, barudak mah kalah sambutut nahan piseurieun.

Ba’da sholat Isya, aya nu biantara heula, biasana bapa kuring.
“Assalamu alaikum waromatullahi wabarokatuh. Para wargi, sadaya tos teu karaos geuning urang teh tos lebet deui sasih Romadhon. Sim kuring cumeluk ka sadaya hadirin , khususna mah ka sim kuring sorangan, hayu urang niatan nawaetu puasa dina bulan Romadhon, nedunan parentah Allah SWT. Mugi urang sadaya dipasihan kakiatan sareng kasehatan, amin. Biasa ieu teh, nu jadi imam mah Ki Wirdi, atuh mun halangan digentenan ku Jang Omon. Anu maca niat jeung du’a mah biasa Mang Emo, nya Karma?”. Mang Emo tina Sukarma adina Bapa kuring.

“Mangga, mangga, mangga” tembal nu tiluan, mani rampak.

“Pa Ua, mangga atuh bilih bade nambihan” saur Bapa kuring. Pa Ua teh dipikolot di lembur mah, katurug-turug kaasup rada jegud lega kebonna.

“Cekap, naon deui atuh?”. Kitu paguneman memeh prung taraweh teh unggal taun oge, barudak mah sok aya nu apaleun, aya nu ngecom miheulaan da basana sok sarua. Si Surdi biasana nu sok ngalelewe kolot teh.

“Prung kadinyah Karma geura usholi” Bapa kuring nitah ngamimitian.

“Asholata sunatan taraweh rok ataeni, jami’atan rohimakumullah”

“Laillaha illaloh” ditembal ku jamaah bari jung narangtung.

Taraweh jeung witir teh jumlahna 23 rakaat, mang Wirdi, imam tea tara maca surat panjang-panjang, kitu bae nu pararondok tina juz Ama. Rakaat ka hiji mimiti ti Alhakumutakasur , rakaat kadua Al ikhlas. Kitu wae dua rakaat salam, suratna nu beda rakaat ka hiji wungkul, kaduana mah sarua nyaeta kulhuwallohu ahad. Gancang pisan maca alfatihah atawa suratna teh. Eta bisi ma’mum kaburu bosen da mun maca surat Sabihisma atawa Watini, sok loba nu ting kolesed. Biasana ma’mum ngedul mah sok pindah ka tukang, beuki tukang, nungtungna belenyeng bae balik, tarawehna teu tamat.

Ti jaman harita keneh, biasa taraweh teh ngan rempeg mimiti wungkul, ninggang tanggal wewelasan mah mimiti corengcang. Barudak bae beuki mahabu kana heureuy. Keur ruku sok aya nu nyurungkeun ti tukang, puguh ti tolonjong, numbur bujur kolot. Ari salam teh pan dipolototan ku nu kasundul.

“Cing atuh barudak ari keur sholat mah ulah ngan heureuy bae, doraka deuleu”. Nu dipolototan, kitu bae mureleng deui kanu tukangeun da teu rumasa dosa meureun.

Ba’da tarawehan, bulan puasa mah barudak teh diajar ngajina pere. Ngan nu geus jalebrog, pamuda, maca Qur’an tadarusan. Sapeuting sa juz atawa dua juz. Kitu oge dibagi-bagi, Anda 5 a’in, Idi sakitu a’in, Sapta sakitu a’in, Jai sasanggupna da can lancar pisan. Eta da kalah ngaheulakeun beger, ari ngaji katoler-toler. Nu panglobana maca Qur’an nyaeta mang Omon, da manehna mah kungsi masantren, maca qur’anna geus lancar. Mani reang teu puguh bandunganeunana, teu puguh dengekeuneunana. Barudak mah ulin di buruan masjid nepika peuting karek marulang, bareng jeung nu rengse tadarusan.

Waktuna sholat subuh, sarengsena saur barudak ngagelek ka masjid deui. Pupujian, shalawat Nabi patarik tarik. Paheula-heula adzan, da adzan mah sok diserenkeun ka barudak. Kuring ge sok kabagean adzan. Mun kuring adzan, sok ngadeukeutan jandela masjid jeung tara panceng nyanghareup ngulon tapi rada ditompokeun ka beulah kaler ka lebah imah kuring. Ngarah katanger ku indung yen kuring adzan. Engke ari nepi ka imah sok ngadagoan Ema nanya “Tadi nu adzan Eman nya?, engke mah sing tarik bari beuki alusan, enya kitu pinter anak Ema mah!” kuring sok nyabak irung, kapuji, irung asa rebeh.

Bada sholat subuh, biasa nu jalebrog tadarusan deui. Barudak ulin di buruan, lain bae ucing-ucingan, atawa ngadu karet, jeung ngadu kaleci ari geus bray-brayan mah. Oge sok aya nu ngabangingik ceurik, eta da eleh gelut, nu gelut tea atuh, salian ti ngajambak buuk, bari jeung ngegel ceuli sagala deuih. Nu jerenges sok ceurik tuluy balik, sok tuluy buka sanajan isuk keneh, da cenah batal ari ceurik mah. Nu kuat gelut najan nyeri oge ditahan supaya ulah kaluar cimata, eta meureun nu disebut tikoro neureuy cimata teh. Atuda sieun batal puasa. Bray beurang baralik ka imahna masing-masing, sacabakna sewang-sewangan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s