Munggah Puasa di lembur

Ciamis kaler dina taun 1950-an…

Datangna bulan Puasa kacida didadagona, sababna mah sakola apan jaman harita mah diperekeun. Diitung-itung liburan sakola teh aya kana opat puluh poena. Sanajan kudu puasa kentel peujit ari beurang, keun bae da ragem ieuh. Kuring kuat puasa tamat nepika Magrib teh saprak kelas opat SR, da samemehna mah ngan nepika bedug lohor, sakapeung nepika dur asar. Tapi inget keneh waktu bulan puasa milu ka lanceuk di Tasik – harita mun teu poho karek kelas dua SR – osok tamat puasa nepika Magrib. Malah euweuh bolongna deuih, sabab prahna di Tasik mah sarerea ka budak-budak lembut paruasa

Pisaminggueun deui ka bulan puasa, lembur karasa haneuteun. Barudak jaligrah suka bungah da geus deukeut ka pere sakola panjang. Kitu deui dulur-dulur kuring anu sakola di kota, indekos di ditu, pada marulang ka lembur. Da sarua harita mah ti SR nepika SMA lalibur. Kolot budak galumbira mapag datangna bulan Ramadhan.

Piisukeun ka puasa beuki rame di tampian paranti mandi. Barudak ku kolot-kolotna sina mandi, digebeg, diruruan dakina ku batu walungan anu lemes, dikasay ku daun peuteuy selong, diangir ku cai lebu gagang pare nang meuleum. Nu tara nyikat huntu atuh siga nu pakaulan gogosok ku pucuk daun eurih, atuh ari kekemu ngaburakeun cai rada beureum, da ngagosok rosa teing nepika getihan.

Kolot-kolot oge, pada diangir mandi, parabotan di imah kayaning, tetenong, boboko, dulang, baskom, panci, seeng, jeung sajabana dikerid ka tampian diberesihan, digosokkan. Delok, seeng jeung katel anu bujurna meles hideung kanjat ka herang digosok ku panggosok tapas kalapa make lebu. Kitu deui di imah, tara-tara oge ngadadak sasapu, ulap-elap korsi jeung meja, mani ngadagleg ku kokotor kebul jeung runtah nu arang langka kasaba ku sapu. Sapuna gagang pare anu parena geus ditutu, tapi geugeusanana mah teu diudar da keur sapu tea. Palupuh, da lain keramik ieu mah tina kai, ngadadak dipel, mani asa barodas di imah teh beda tetenjoan.

Kitu deui ngaraning papakean nu arang langka diseuseuh, malahan sepre, kitu ge nu boga, sarung, simbut, kabeh didudutan diseuseuh digebot kana batu demprak da sabun sunlihna ngan kari saeutik. Lauk nepika nyeunghap ka luhur da mabok ku budah sabun jeung kokotor tina pakean. Nu nyeuseuh sa lembur tea atuh. Nu boga tampian gegelendeng. Sarerea digawe teu budak teu kolot, mapag bulan Ramadhan, beberesih jasmani, beberesih sabudeureun, insya allah mawa beresih kana hate. Pasipatan anu goreng, ujub, ria, takabur, goreng sangka, sirik, pidik, jail, jeung kaniaya ka papada jelema, leong jig kabawa palid ku cai. Ulah dibabawa dina bulan suci Ramadhan.

Pada niat puasa isukan, Niat kuring puasa poe isuk bulan Romadhon, sabulan pinuh, pardu lillahi ta’ala. Niatna oge sabulaneun ngajaga bisi poho. Kitu nawaetuna sarerea oge. Sedeng ari niat tea kapan pardu, hartina teu meunang henteu, kudu.
“Urang poho euy teu niat kamari, teu sah nya puasana?”
“Teu nanaon ceuk Mang Wirdi oge ari poho mah, ayeuna bae jaharkeun, ucapkeun niat disaksian ku kuring!”. Mang Wirdi teh guru ngaji jeung imam masjid lembur.
“Niat teh pardu deuleu, kudu, teu meunang poho” nu nanya nembalan
“Ah silaing mah alesan hayang buka weh”
Obrolan barudak teh kitu muter dina hal puasa.

Kitu deui nu masak keur munggah, erek saur munggaran, ti sore keneh geus trang-treng-trong, ting careos anu ngagorengan lauk, nu nyieun sanga paciweuh, dapur rada haneuteun.
“Boga naeun Aceuk keur saur?”
“Lah, ngagoreng lauk mujaer jeung tawes lalembut keneh, Eta da barudak hayang rada beda ti sapopoe, ulah ngan sangray tanjan bae rek saur mimiti mah cenah, Eta ari Iloh nyanga naon?”
“Alah, eta teu pira ngalodeh iwung awi bitung pedah kamari bapana ngala ti Kartabiasa, cai patina mah nyiuk tina katel keletikeun”. Meletik teh nyieun minyak goreng, osok oge disebut minyak keletik bahana tina kalapa.
Kitu ari indung mah jeung tatangga ngarobrolna teh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s