WENGI ENJING TEPANG DEUI

Disimbutan ku halimun
Diaping ku indung peuting
Lalaunan ngalayangna
Sukma ninggalkeun jasadna
Emh aduh sukma ninggalkeun jasadna

Ngalayang ka awang-awang
Rek nepangan ka nu tebih
Nepungan ka urang gunung
Malati di pinggir pasir
Kakara pisan ligarna
Kapendakna tacan lami
Katuruban dangdaunan
Kaheumpikan nagasari

Kembang diburu dirungrum
Sawengi henteu kawangi
Patapan henteu kalenglang
Raraosan mah sawarsi
Emh aduh raraosan mah sawarsi
Hawar-hawar sora hayam
Cirri parantos janari
Nu nyumput teh humarurung
Teungteuingeun milik diri
Harianeun teuing kadar
Misahkeun anu keur asih
Kembang nganggo dihalangan
Ditundung ku indung peuting

Gunung geus aya di pungkur
Indit hate mah murilit
Duuuh indit hate mah murilit
Miang ge da sumoreang
Parangtritis kapiati
Aduh Enung pileuleuyan
Wengi enjing tepang deui
Duh aduh wengi enjing tepang deui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s