NGALAMUN

Lamun beunghar entong kapalang
Lalugina taya kakurang
Pasti cumpon kabeh kahayang
Henteu kudu sungkan berjuang
Aduh kabiruyungan
Aduh kasinugrahan
Kemis Jumat Sabtu Minggu
Unggal poe jadi ratu
Unggal poe ganti baju
Ganti spatu ganti memo

Lamun beunghar tembong komara
Ngunjal harta tambah sugema
Apik ngirit dunya barana
Sangkan reugreug ngumpul pakaya
Aduh kabiruyungan
Aduh kasinugrahan
Ratus ribu laksa juta
Unggal rengkak ngulak harta
Sungkan rempan samara rasa
Darah tinggi sawan kuya

Lamun beunghar entong kapalang
Ngeduk untung ngunjal harta tanpa berjuang
Euleuh-euleuh ku lahuta
Ngareka tanpa wiwaha
Mas picis cumaringcing
Engke pakaya dipaling
Beurang hudang peuting nyaring
Rek ngukut anjing
Geusan ngaping ngalingling
Jeung ngajaring

Geus beunghar poho kana wiwitan
Piraku kapan jeung kasadrahan
Sadrahna pinuh ku kauntungan
Usaha sosial teu nembongan

Eeeeh tukang mere maweh
Iraha ka saha
Ka anu darehdeh
Bohong bohong
Sosial ka kabeh nusareh soleh
Lumah lameh pangoloan cukup ku receh

Luhur pangka pada ngajenan
Unggal waktu seueur laporan
Ka bawahan mahal pujian
Talang tulung nyanding harepan
Aduh kabiruyungan
Aduh kasinugrahan
Tawis satu dua tiga
Unggal taun naek tahta
Unggal waktu kena goda
Unggal waktu
Uang jasa

Luhur pangkat gede kawasa
Rukal rikel nyusun rencana
Mundar mandir manca nagara
Ujag ajig rapat sawala
Aduh kabiruyungan
Aduh kasinugrahan
One two three four play..
Basa Inggris tatambalan
Biasa hirup roroyalan
Nyebar mencar popotongan

Munpangkat pesat ngaronjat
Cungcat cingcet siga silat
Pangemat hormat
Euleuh-euleuh keur sarakah
Pamolah ngarah ngarinah
Rek saba luar negeri
Kudu rebo ku kanyaho
Pinter pidato
Kudu paham basa Inggris
Teu jadi pokok
Cukup renyoh jeungh peta
Lir nu pego

Mun jilat jalma kurang simpati
Mun kitu perlu indoktrinasi
Piwejang omong hese kaharti
Mending ngajak praktis tapi nepi
Eeeeh kaka mikanyaah
Iraha ka saha
Kanu sok dititah
Bohong bohong
Someah balabah ka unggal sirah
Alhamdulillah

Advertisements

2 thoughts on “NGALAMUN

  1. Kuring boga kasetna tapi heubeul pisan, naha ayeuna aya diproduksi keneh? Kitu deui rekaman mp3-na naha aya atawa henteu duka tah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s