CINTA NUSA

Indonesia gemah ripah lohjinawi
Alam endah hejo lembok sugih mukti
Subur tutuwuhan beunghar pepelakan
Daun hejo ngemploh karaharjan lemah cai
Kakayon tumuwuh subur pajangkung-jangkung
Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung
Piraku rek rela, piraku rek tega
Alam nu ngemploh hejo,
Pinarengan ngarangrangan, teu kariksa

Tutuwuhan nutup alas bandawasa
Tatangkalan nutup gunung ngambah reuma
Peryogi dijaga, iraha diriksa
Kakayon mangpaat sumber kahirupan bangsa
Mamala tanah ngupluk nungtun gimir ketir
Bahaya gunung urug padataran banjir
Rempug pada tukuh samakta gagarap
Nagara tanah ngeblak
Dipelakan tatangkalan hejo ngemploh

Sawajarna putra bangsa nu merdeka
Di padesan pasiringan jeung di kota
Andon gotong royong, lakon silih rojong
Rampak ngahejokeun tanah ngeblak di mamana
Saihwan rame gawe pada moho dolog
Pelakan tong kalarung unggal tanah ngoblog
Singkil babarengan Langkah sauyunan
Kakayon hejo ngemploh
Karya ragem gotong royong rereongan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s