BI ATMAH JEUNG BI RUMI (3)

Tah Bi Omoh datang, eta mah da ngan diuk bae ngariung bari nempokeun nu keur dalahar. Da sakitu ditawaran, lain tawar gatra, ngan saukur ngajawab mangga, mangga bae, kitu teu incah-incah. Kuring na hate rada tatanya na bi Omoh asa beda kalakuan. Ah asa sono weh cenah boa jaga moal pependak deui.

Sabada sabulan kuring di Bandung, kuring meunang beja yen bi Omoh ngantunkeun. Inalillahi wa ina Illaihi roziun. Bi Omoh meureun geus beda rarasaan wallohualam. Mugi sanes kanten kalepatanana dihapunten ku Allah SWT, sareng kenging tempat anu sae di yaomil akhir amin. Duka tah imahna ayeuna dieusian saha ku Sahri ktu?. Kuring acan tumpa tempo deui ka beh dinya. Sanajan osok ka lembur oge rarasaan teh teu kasiwer ka lebah dinya.

Bi Rumi ari pagaweanana selang-selang tina buburuh nutu, sok usaha jeung salakina Mang Marnuki kana meulian samak pandan. Kitu bae salakina sok nguriling pilemburan neangan samak beulieun. Engke ari geus meunang sabaraha kodi karek aya nu nyokot kana treuk kitu bae meureun neangan leuwihna. Sigana bae eta oge barang batur, da ari nu sorangan mah mana modalna atuda. Nya kitu tea atuh da kaasup jalma teu boga, usaha koreh-koreh cok.

Di luhur geus disigeng ngeunaan nyieun samak pandan. Asalna mah pandan the dipelak di kebon, subur jadina the tangkal pandan di lembur kuring mah. Tah eta dauna tah nu rukap cucukan ari geus cukup kolot sok diala. Dibawa ka imah tuluy disuakan, disebetan laleutik manjang, lebarna meureun sasentian mah. Ari panjangna nya sapanjang daun pandan, aya kitu sa meter atawa kurang sigana. Terus digodog dina seeng, digotrok bae dina hawu seuneuna hurung make suluh.

Tuluy dikeueum, dina cai, dijait, tuluy dipoe dina panas panon poe. Sababaraha poe, lila-lila eta daun pandan nu tadina hejo tuluy jadi semu soklat saprak digodog jadi bodas nyacas. Terus dikurud lambaran-lambaran daun pandan nu geus bodas the, dibeberkeun hiji-hiji. Nya panganggeusan dianyam dijadikeun samak. Aya kitu nu rubak mah ukuran 2 meter kali 3 meter mah. Ieu nu ku mang Marnuki sok nguriling diteangan rek dibeuli teh.

Aya dongeng bisi kaliwat, kusabab bi Rumi hirup sangsara, salah sahiji anakna Narsih disina milu digawe jadi rencang keur Ceuceu di Bandung. Ceceu the istrina kang Somantri. Sabenerna aya lanceukna Narsih teh ngarana Sani awewe oge. Manehna mah geus rada ideng tapi ulaheun ku indungna da meureun euweuh nu babantu ngurus adi-adina. Harita nu rek mawa Narsih teh nyaeta kuring, mawa ti lembur ka Bandung. Ku kuring jeung ku indung kuring geus didongengan, dipapatahan eta Si Narsih teh, aya kitu harita umurna 12 taun si Narsih teh. Yen di Bandung kudu betah sabab mun ngan saukur sakeudeung mah nyasat, da ka Bandung teh jauh kudu make ongkos mahal. Mangga cenah omongna mah.

Kacaritakeun si Narsih teh geus di Bandung, kakara meureun ka kota, atuda tong boro si Narsih dalah kuring oge pan anyar keneh. Datang teh isuk-isuk ka Bandung, terus Narsih sapopoe diajar digawe ku Ceuceu. Nepika sore mah teu nanaon, na da eta mah ari maju ka peuting ngabangingiki ceurik, hayang balik. Geus eta mah teu bisa direrema. Geus teu bisa dipapatahan, dibangbalerkeun, dibibita, ku leuleuy jeung ku rada heuras. Tetep ceurik, keukeuh hayang balik ka lembur, ka indung bapana. Hayangna mah harita keneh disangkana meureun deukeut. Tungtungna nyubuh kuring nganteurkeun deui balik ka lembur. Tapi da kuring ge beak-beak nya ngama’lum, jeun teuing sangsara kurang dahar, tapi da ari teu betah kudu kumaha atuh.

Jeung Bi Rumi saprak harita pleng bae tara papanggih deui, kitu deui jeung salakina Mang Marnuki. Geus sawatara taun, waktu kuring nyekar ka makam Indung Bapa kuring di makam Nangoh, kuring ngaliwatan hiji imah sihoreng katembong sanajan geus jaradi nini-nini jeung aki-aki, Mang Marnuki jeung Bi Rumi. Biasa ari papanggih teh sok bari ngawiwiw ceurik, eta meureun kagagas inget waktu kuring keur burey keneh. Nepika ieu panineungan ditulis kuring teu terang naha Mang Marnuki atawa Bi Rumi masih aya keneh dikieuna? Wallohu alam. (Eman – Bandung, 16 Juli 2006)

Advertisements

One thought on “BI ATMAH JEUNG BI RUMI (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s