BI ATMAH JEUNG BI RUMI (2)

Bi Atmah teh teu boga anak, numatak sok milu nyaah ka budak sejen, boh anak dulur atawa budak batur. Saprak kolot kuring ngarantunkeun, kabehdieunakeun Bi Omoh ngurus anak adi kuring, nyaahna teh tug nepika gedena, jeung sok diogo ku Bi Atmah mah. Atuh digawe di imah adi bebas, lalugina, sahayuna, gawe sakumaha manehna. Ari adi kuring, awewe, digawe seseringna mah sapopoe ninggalkeun imah da ngajar di SD. Ari SD na sabenerna henteu jauh ti imahna teh.

Bi Omoh boga adi ngarana Mang Ahdi, rada beda ieu mah jadi tentara. Sabenerna aya patalina jeung kuring waktu kuring sakola di Bandung. Ngalaman sabulan kuring cicing di manehna basa kuring keur sangsara sakola panganggeusan di Bandung. Maju ka pangsiun mang Ahdi didineskeun dilembur istrina di Tasikmalaya. Ari budakna teh aya saurang anu diurus ku bi Omoh

Ari indung bapa bi Omoh teh nyaeta Bi Nati jeung Mang Asmareja, sakainget kuring Bi Nati jeung Mang Asmareja geus aya didinya nyieun imah dina tanah Bapa kuring. Di lembur mah geus biasa jaman harita ari nyieun imah teh di tanah saha bae. Bororaah jeung suwa-sewa. Lah da nyewa pimaneun da nyasat, pang tumarumpang di tanah batur oge awahing ku teu boga tanah. Tangtuna oge kaasup hirup basajan, saayana ladang buburuh.

Mang Asmareja teh sakainget geus kitu keuna ku stroke , ceuk basa lembur mah komper, kempreng leungeun jeung suku beulah katuhu. Boro-boro bisa usaha siga batur, buburuh macul atawa ngored, estu urusaneun anakna jeung kadang tatanggana nya tegesna mah indung bapa kuring. Nu inget teh eta osok disuguhan dahar ku Ema ari manehna nganjang ka imah. Sok didahar tapi bari carindakdak, meureun didituna mah nganuhunkeun, tapi kapan ngomong oge teu bisa da pelo tea.

Kusabab meureun nempo salaki sakitu nya kaayaan, Bi Nati jadi satekah polah usaha sorangan, jualan di imahna. Kitu jualan rupa-rupa kadaharan, jeung sarupaning deungeun sangu, meunang balanja ti pasar Kawali. Ku kuring dina panineungan “Guru Kuring Pa Nana”, nu kaliwat aya dicaritakeun Bi Nati sok marengan ka sakola jeung kuring ka Kawali. Enya batur di jalan bari mawa obor baralak. Sabab kutring indit subuh jeung poek keneh rek aya tambahan palajaran.

Bi Nati teu pati katalingakeun saterusna mah ku kuring, naha pindah ka mana atawa maotna iraha. Ngan nu inget teh imah-imahna deukeut ka imah Bapa kuring kulonan imah kuring perenahna teh. Malah asa inget aya tatanggana Mang Atmawijaya baheula mah oge cicingna di tanah Mama. Ngan sakainget da tuluy pindah imahna teh ka Datarkemasan, pleng bae mang Atmawijaya tara papanggih deui. Bisi poho mang Atmawijaya boga anak sapantar kuring ngarana Karno. Karno mah rada caleuy, jadi tara ngajajal gelut, karunya

Waktu imah kuring diduruk gorombolan DI, kuring pindah ka wetan ka deukeut imah Ema Hilir eyang kuring teges ti Bapa, pedah imahna hilireun imah kuring. Pet bae teu inget deui mang Asmareja jeun Bi nati oge. Tara pirajeunan nanyakeun harita ka Bi Omoh, hanjakal numatak oge.

Basa kuring geus ngumbara gawe ka sebrang ari cuti osok nganjang ka Mang Alwapi jeung bi Omoh da ongkoh bari ngalongok tanah kuring warisan. Harita Mang Alwapi jagoan nyieun bilik teh geus gering ripuh, lah matak pikawatireun. Da saindeng-indeng oge ngan bisa ngagoler sagala di kaulaan, ceuk bi Omoh teh. Teu sabaraha lilana kuring meunang beja yen Mang Alwapi geus ngantunkeun, pileuleuyan Mang Alwapi mugi anjeun di ditu mah teu manggihan deui panyakit anu dikeukeuweuk samemeh tilar. Mugi iman Islamna ditampi ku Allah SWT, amien.

Bi Atmah mah asa panjang umurna, unggal kuring balik ari cuti osok manggihan malah sok ngaulaan mantuan lamun kuring aya kahayang babawaan keur oleh-oleh ari balik. Kitu bae, masih sok babantu keneh sanajan geus nini-nini oge. Sok meunang peresenan ti pamajikan kuring, lah teu sapira kitu ge sataun sakali. Nu pang ingetna, eta ari kuring rek balik sok dipanghelerkeun pare, ngarah beasna kabawa ku kuring. Dibonceng kana ojeg ka Desa nu aya pangheleran balikna geus mawa beas. Sok pang ngalakeun cau, sampeu, malah kalapa ari perlu mah. Ah sarupaning oleh-oleh ti lembur dipakihikeunana nya ku bi Omoh

Sakali deui ngeunaan Bi Omoh, eta waktu kuring nganjang ka lembur. Kajadianna mah waktu kuring dipangtitimangsakeun poe wedalan ku indung budak, umur ka 58. Harita teh malah make jeung nyieun dahareun aneh spaghetti sagala. Kitu ari dahar balakecrakan sisi balong Adi di Lembur. Malah aya lanceuk kuring milu ngariung dahar.

Advertisements

One thought on “BI ATMAH JEUNG BI RUMI (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s